ตรวจสอบการกรอกรหัสบัตรเงินสด
ต้องเป็นตัวเลขจำนวน 14 หลักนะคะ